Elementor #7

ການບໍລິການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າປະປາ. ການຄຳນວນ ແລະ ການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ, ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ອາຄານ

ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ອາຄານ ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນກັບທີ່ – On-site Wastewater Treatment ວິທີການຍົກສູງປະສິດຕິພາບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຖັງ Septic tank ສະເໜີທາງເລືອກສຳລັບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຕົວເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ

OBEC LAOS

ພວກເຮົາບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາ, ກວດສອບ, ດໍາເນີນການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຊຸມຊົນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າຄຸນນະພາບນໍ້າທີ່ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດຈະສາມາດປ່ອຍສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດລາວ

ພວກເຮົາສາມາດອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນຈາກອຸດສາຫະກຳການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນໍ້າເປື້ອນຈາກອຸດສາຫະກຳເຄມີ ເຊື່ງມີການປົນເປື້ອນຂອງສານເຄມີ. ບໍລິສັດຂອງພວດເຮົາຈະດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ມີມາດຕະຖານສາກົນ ຕອບສະໜອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ນໍ້າເປື້ອນທີ່ຜ່ານຂະບວນການບໍາບັດມີຄວາມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ອີກ.
ການບໍລິຫານຈັດການປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ໃນປະເທດລາວ
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການລະບົບບຳ ບັດນໍ້າເປື້ອນ
ບໍລິການ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານ ບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການຄິດໄລ່ການອອກແບບໂຮງງານຜະລິດນໍ້າເປື້ອນ, ບໍລິສັດບຳບັດນໍ້າເປື້ອນຂັ້ນຕົ້ນ, ໂຄງການອອກແບບລະບົບບໍບັດນໍ້າເປື້ອນ, ການອອກແບບໂຮງງານບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ

Water Treatment & Wastewater Treatment Services, wastewater treatment plant design, wastewater treatment plant design calculations

OBEC LAOS, We provide maintenance, inspection, sampling and operations services customized to the Wastewater treatment industrial and municipal clients. We ensure that the water from the industrial production process.

From wastewater for industrial processes, produced water, polluted groundwater to acid mine drainage we have the solution. Obec water facilities will meet best practice standards and ensure continuity of production, so your business can achieve its objectives. To meet our client’s needs, we also can provide water reuse solutions that satisfy safety and sanitary quality requirements.

Managed water treatment programmes, pre-treatment plants, effluent and waste water treatment services in Lao.

Please contact for more infomations and requirements for Wastwater treatment services : Tel. +85620 9991 4994

Water Treatment & Wastewater Treatment Services, wastewater treatment plant design, wastewater treatment plant design calculations, top wastewater treatment companies, wastewater treatment plant design project, design of wastewater treatment plant

ທຸລະກິດຂອງ OBEC LAOS (Business of OBEC LAOS)

ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ (Package Product)

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Environmental Equipment Product)

ການອອກແບບໂຄງການ (Engineering Project)

ການບໍລິການ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ (Service & Maintenance)

ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ

Contact Us

OBEC LAOS   Tel. +85620 9991 4994

ບໍລິສັດ ໂອເບັກລາວ ຈຳກັດ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ ຫນ່ວຍ 11 ເຮືອນເລກທີ 121 ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

OBEC LAOS COMPANY LIMITED

No. 121 Unit 11 Houayhong Village, Chanthabury District, Vientiane Capital, Lao PDR

www.laos-obec.com

Email : obeclaoengineering@gmail.com

< < <