ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ທຸລະກິດຂອງ OBEC LAOS (Business of OBEC LAOS)

ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ (Package Product)

 • ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Waste water treatment)
 • ຖັງເກັບນ້ຳ (Water storage tank)
 • ຖັງດັກໄຂມັນ (Grease trap tank)
 • ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ (Installation and maintenance)
 • ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ (Accessories)

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Environmental Equipment Product)

 • ອຸປະກອນໃນການດັກສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ໄຂມັນ (Waste and oil trap devices)
 • ຕົວຊ່ວຍໃນການຕົກຕະກອນ (Aid precipitation)
 • ເຄື່ອງຕື່ມອາກາດ (Aeration equipment)
 • ອຸປະກອນຕອງນໍ້າສະອາດ (Water filtration equipment)
 • ອຸປະກອນກໍາຈັດຕະກອນ (Sludge removal equipment)

ການອອກແບບໂຄງການ (Engineering Project)

 • ອອກແບບລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (Waste water treatment system)
 • ອອກແບບລະບົບນໍ້າສະອາດ, ນໍ້າປະປາ (Water supply system)
 • ອອກແບບລະບົບການບໍລິຫານຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (Solid waste management)

ການບໍລິການ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ (Service & Maintenance)

 • ການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າໃນຫ້ອງທົດລອງ (Water quality analysis laboratory)
 • ການບໍລິການກວດສອບລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ (Service for operate of water & wastewater system)