ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ

ການອອກແບບພື້ນຖານລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບ Activate Sludge​ຂອງ ເຂດນິຄົມເສດຖະກິດພິເສດໄຊເສດຖາ

ໂຄງການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຟາມໝູ່ສວນໂພນໄຜ່ຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​

ໂຄງການບໍາບັດນໍ້າເປືອນຈາກຟາມໝູ ເບນທາໂກ,​ເມືອງສັງທອງ,​ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,​ ປະລິມານນ້ຳເປື້ອນ 50,000Q

ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ອາຄານ ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນກັບທີ່ – On-site Wastewater Treatment ວິທີການຍົກສູງປະສິດຕິພາບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຖັງ Septic tank ສະເໜີທາງເລືອກສຳລັບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຕົວເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ