wastewater treatment plant design project Tag

ໂຄງການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຟາມໝູ່ສວນໂພນໄຜ່ຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງຈັນ​

ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ສຳລັບຄົວເຮືອນ ແລະ ອາຄານ ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນກັບທີ່ – On-site Wastewater Treatment ວິທີການຍົກສູງປະສິດຕິພາບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຖັງ Septic tank ສະເໜີທາງເລືອກສຳລັບການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ຕົວເມືອງ ໃນ ສປປ ລາວ